ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
https://www.facebook.com/groups/104824586764190/

21751411_1684486681608009_525243478876958499_n

วงจรการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Cycle)

ก. การวางแผนและบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ (Mitigation /Capacity Building)

ข. การเตรียมความพร้อม ซ้อมการปฏิบัติ (Preparation)

ค. การเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ (Response)

ง. การฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หลังเกิดภัยพิบัติ (Recovery)

images

TCAS (Thai University Center Admission System) ระบบรับสมัครกลาง ปี 2561

หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับรอบ Portfolio รอบที่1

ติดต่อ อาจารย์ ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ treeranut17@gmail.com โทร 0899920552

port 1

received_269983863493287

Advertisements